Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er safu med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer.

safu’s hjemsted er København

Stk. 2.
safu er partipolitisk uafhængig.

§ 2 Formål

Stk. 1.
Det er safu’s formål:

 • at organisere funktionærer indenfor medlemsområdet, jf. § 3,
 • at repræsentere medlemmerne i ethvert fagligt, økonomisk, socialt og uddannelsesmæssigt forhold af fælles interesse
 • at bistå medlemsgruppers, funktionærforeningers/-klubbers overenskomst-/aftaleforhandlinger, deltage i eller overtage forhandlingerne efter anmodning fra disse og
 • at være forum for gensidig støtte og erfaringsudveksling funktionærforeningerne imellem og derved styrke arbejdet i de tilsluttede funktionærforeninger.

§ 3 Medlemmer

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages personer, som er omfattet af Funktionærloven (FUL).

Endvidere kan optages selvstændige funktionærforeninger/klubber, der iflg. sine vedtægter er partipolitiske uafhængige, og som for sine medlemmer har forhandlingsretten med hensyn til løn- og arbejdsforhold i henhold til Funktionærlovens § 10.

Stk. 2.
Udover ovennævnte kan, som aktive medlemmer med fritagelse for kontingentbetaling, optages uddannelsessøgende, der indenfor foreningens område er påbegyndt en offentlig godkendt erhvervsrettet uddannelse, som efterfølgende berettiger til optagelse som dimittend i en dansk arbejdsløshedskasse efter dennes til enhver tid gældende regler.

Stk. 3.
Medlemmer der er nævnt i stk. 2 kan efter endt uddannelse kun forblive medlemmer af safu, hvis de ansættes som funktionærer eller overgår direkte til dagpenge jf. stk. 1 i denne paragraf, der forudsætter at medlemmerne er omfattet af FUL.

Stk. 4.
Hovedbestyrelsen skal godkende funktionærforeningens eller klubbens vedtægter, der skal være i overensstemmelse med safu’s vedtægter. Hovedbestyrelsen har ret til at lade sig repræsentere ved funktionærforeningens eller klubbens generalforsamlinger.

Såfremt der er uoverensstemmelser mellem safu’s og funktionærforeningens eller klubbens vedtægter, er safu’s vedtægter gældende.

Foreninger, der jf. vedtægternes § 8 alene er medlem af safu i forbindelse med administration af hovedorganisationens kontingent, er ikke underlagt vedtægternes § 3, stk. 4, men alene hovedorganisationens vedtægtskrav

Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter reglerne for genoptagelse af ekskluderede medlemmer, jf. § 4, stk. 3.

§ 4 Udmeldelse, eksklusion og overflytning

Stk. 1.
Enkeltmedlemmer af safu kan udmelde sig af foreningen med 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af et kvartal.

En funktionærforening/-klub kan udtræde af safu med 6 måneders skriftligt varsel til en 1. januar. Et udmeldt medlem, funktionærforening eller klub har intet krav på safu’s midler, dog undtaget krav der kan henføres til § 5.

Stk. 2.
Under en løbende konflikt, eller ved varslet strejke/lockout, kan udmeldelse ikke finde sted.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, som modarbejder foreningen, krænker dens omdømme, eller som begår alvorlige brud på dens vedtægter.

Stk. 4.
Et ekskluderet medlem har intet krav på foreningens midler.

Stk. 5.
Et ekskluderet medlem kan anke sin eksklusion til førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk. 6.
Ved foreningsoverflytning er foreningen dog forpligtet til at dække eventuelle økonomiske tab, safu ellers måtte bære i det regnskabsår, hvor overflytningen sker.

Stk. 7.
Ved opløsning af en funktionærforening eller klub, er denne forpligtet til at dække de forpligtelser og eventuelle tab safu på deres vegne ellers måtte bære frem til de økonomiske forpligtelser overfor hovedorganisationen ophører jf. hovedorganisationens vedtægter og kutyme.

§ 5 Medlemsrettigheder og – pligter

Stk. 1.
Efter samråd med det berørte medlem, bestemmer safu suverænt, om en sag skal føres eller ej.

Stk. 2.
Man skal have været betalende medlem af safu/funktionærforening/-klub i mindst 2 måneder, før man er berettiget til faglig eller juridisk bistand. Sagen må ikke være opstået under eller forud for de første 2 medlemsmåneder. Disse bestemmelser gælder dog ikke ved overflytning fra andre fagforeninger, hvorfra mindst 2 måneders betalende medlemskab haves.

Foreningens daglige ledelse kan dispensere fra ovenstående. I Givet fald i samråd med Funktionærforening/-klub.

Stk. 3.
Medlemmerne er pligtige til at afgive oplysninger, som safu måtte anse for nødvendige for deres arbejde.

Når safu påtager sig at føre en sag for medlemmet, er medlemmet forpligtet til på alle måder at følge de beslutninger, foreningen træffer vedrørende sagsbehandlingen. Der skal i den forbindelse underskrives en mandatarerklæring.

Når foreningen fører en sag, må medlemmet ikke videregive sagsoplysninger eller føre sagen sideløbende i andre instanser. Opgives en sag på grund af medlemmets mangelfulde/urigtige oplysninger eller på grund af illoyalitet overfor foreningen, er medlemmet forpligtet til at afholde alle udgifter vedrørende sagen.

Såfremt et medlem skulle udmelde sig eller lade sig slette efter at sagen er overgivet til safu’s advokat, men inden sagen er afsluttet, er medlemmet forpligtet til at afholde alle retsafgifter samt eventuelle omkostninger safu bliver pålagt fra modparten.

Har safu ført sagen ved retterne, over for LG og kurator, modparts advokat og lignende, kan udmeldelse af foreningen tidligst ske 6 måneder efter sagens endelige afslutning.

Stk. 4.
Skifter et medlem beskæftigelse, og som følge heraf skal skifte til et andet forbund, bevarer denne sine medlemsrettigheder i safu, såfremt der på overflytningstidspunktet verserer en sag. Medlemmet skal betale kontingent til foreningen indtil sagens afslutning. Afbrydes medlemskabet sidestilles dette med udmeldelse af foreningen og stk. 3 vil træde i kraft.

Stk. 5.
Eventuelle klager i forbindelse med sagsbehandlingen kan indbringes for hovedbestyrelsen.

§ 6. Fuldmagt

Stk. 1.
Alle afstemninger i foreningen kræver personlig deltagelse og kan ikke ske ved fuldmagt.

§ 7. Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle safu’s anliggender.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned, og indkaldes med mindst 1 måneds varsel. Adgang til generalforsamlingen kan gøres betinget af forevisning af passende legitimation.

Stk. 3.
Sammen med indkaldelsen udsendes til enkeltmedlemmer, funktionærforeninger og -klubber det reviderede regnskab, budget for den løbende/kommende periode inklusiv kontingentforslag, forslag til valg, samt eventuelle indkomne forslag.

Indkaldelse, regnskab og forslag udsendes via safu’s hjemmeside.

Stk. 4.
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af protokolfører samt eventuel stemmetæller
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af regnskab
 • Fremlæggelse af arbejdsprogram for de kommende år
 • Behandling af indkomne forslag
 • Godkendelse af budgetter, herunder fastlæggelse af kontingent
 • Valg af hovedbestyrelse:
 • Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt enkeltmedlemmerne
 • Bekendtgørelse af bestyrelsesmedlemmer udpeget af kontingentbetalende foreninger
 • Bekendtgørelse af bestyrelsesmedlem (mer) udpeget af repræsentantskabet
 • Blandt ovennævnte vælger generalforsamlingen en formand i lige år for en toårig periode, samt en næstformand i ulige år ligeledes for en toårig periode
 • Valg af politisk sekretær
 • Valg af ekstern revisor
 • Eventuelt

Stk. 5.
Revisor vælges for 1 år og skal være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 6.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde inden udgangen af marts måned.

Stk. 7.
Gruppen af enkeltmedlemmer vælger 2 til hovedbestyrelsen, dog sådan at gruppen har ret til 1 hovedbestyrelsesmedlem for hvert påbegyndt 1.000 medlemmer udover 2.000 medlemmer.

Kontingentbetalende foreninger repræsenteres i hovedbestyrelsen med 1 medlem for hvert påbegyndt 1.000 medlemmer. Den enkelte forenings til enhver tid siddende medlem (mer) af hovedbestyrelsen udpeges alene af denne forening, dog i respekt for safu’s vedtægts § 4, stk. 3.

Medlemsforeninger med 50 eller færre medlemmer begrænses i adgangen til en hovedbestyrelsesplads, så man blandt medlemsforeninger af denne størrelse, kun har adgang til 1 plads i hovedbestyrelsen, før gruppen af små medlemsforeninger samlet repræsenterer mere end 200 fuldt betalende medlemmer. Gruppen af små medlemsforeninger kan maksimalt udpege 3 medlemmer til hovedbestyrelsen.

Repræsentantskabet udpeger 1 medlem pr. forening.

Antallet af generalforsamlingsvalgte til hovedbestyrelsen og medlemmer udpeget af kontingentbetalende foreninger skal altid overstige repræsentantskabets antal af bestyrelsesposter

Stk. 8.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de delegerede. Afstemning kan på begæring foretages skriftligt.

Kun delegerede valgt blandt fuldt betalende enkeltmedlemmer og kontingentbetalende foreninger har stemmeret.

Før generalforsamlingen vælger hver kontingentbetalende forening, hvem der skal bære foreningens delegeretstemmer. Hver forening har 1 delegeret for hvert påbegyndt 200 medlemmer.

Gruppen af enkeltmedlemmer har delegerede i antal, der svarer til 1 delegeret for hvert påbegyndt 200 medlemmer. Gruppen af enkeltmedlemmer vælger forlods, hvem der skal bære gruppens delegeretstemmer. Enkeltmedlemmer, der ikke, er delegeret har tale- og indstillingsret på generalforsamlingen.

Hvis en gruppe eller forening ikke udnytter mængden af delegerede, kan stemmeretten ikke overdrages til andre. Ligeledes kan 1 delegeret kun bære 1 stemme.

Bestyrelsesmedlemmer udpeget af repræsentantskabet har alene tale- og indstillingsret.

Stk. 9.
Hovedbestyrelsen fastsætter tid og sted for afholdelse af generalforsamling og foretager indkaldelse til denne.

Stk. 10.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hovedbestyrelsen finder det nødvendigt, eller når enkeltmedlemmer eller kontingentbetalende foreninger, som tilsammen repræsenterer mindst 1/3 af safu’s medlemmer, fremsætter krav herom.

§ 8 Repræsentantskabet

Stk. 1.
Repræsentantskabet består af foreninger, der alene er tilknyttet safu i forbindelse med administration af hovedorganisationens kontingent, og eventuelle serviceaftaler der tilbydes af hovedorganisationen og/eller safu. Hver forening har 1 plads i safu’s repræsentantskab. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Indtræden i safu’s repræsentantskab forudsætter dels kontraktindgåelse med sekretariatet, dels en godkendelse på et repræsentantskabsmøde. Se også vedtægternes § 3.

Repræsentantskabet kan stille forslag til safu’s generalforsamling jf. § 7.

Repræsentantskabet vælger af sin midte tillidsvalgte til safu’s hovedbestyrelse mindst 1 måned før safu’s generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer valgt blandt enkeltmedlemmerne, de kontingentbetalende foreninger og sekretariatslederen har alene tale- og indstillingsret på repræsentantskabsmøderne.
Repræsentantskabsmøder indkaldes normalt med 1 uges varsel på foranledning af hovedbestyrelsen, sekretariatet, eller hvis en forening ønsker det.

Stk. 2.
Repræsentantskabet fastsætter ud fra en rimeligheds betragtning administrationsbetalingen til safu’s sekretariat for kontingentbetaling op imod hovedorganisationen, og for serviceydelser der administreres og/eller udbydes af safu.

Sekretariatet indstiller forslag til repræsentantskabet om størrelsen af administrationsgebyr hvert år i 1. kvartal.

Stk. 3.
Udmeldelse, overflytning mv. følger § 4. Hvis alle foreninger i repræsentantskabet udmeldes eller overflyttes, bortfalder samtlige bestemmelser i vedtægterne, der vedrører repræsentantskabet.

§ 9 Hovedbestyrelsen

Stk. 1.
Hovedbestyrelsen er safu’s højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk. 2.
Hovedbestyrelsen består af de i § 7 valgte og udpegede medlemmer.

Stk. 3.
Hovedbestyrelsen fastsætter sin forretningsorden efter afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Stk. 4.
Hovedbestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mødet er lovligt indkaldt, og når mindst 1/2 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til hovedbestyrelsesmøder eller dele deraf kan til behandling eller belysning af specielle sager tilkaldes specielle sagkyndige. Særligt tilkaldte har ikke stemmeret.

Stk. 5.
Hvis et hovedbestyrelsesmøde normalt ikke er beslutningsdygtigt, fordi mere end halvdelen af medlemmerne er udeblevet, kan mødet ekstraordinært afholdes og beslutninger kan træffes hvis der er uopsættelige emner på dagsordenen, og hvis både formand, næstformand og et tredje medlem er tilstedet. Beslutningen, og begrundelsen for afholdelsen af mødet skal efterfølgende skriftligt redegøres overfor den øvrige hovedbestyrelse.

Stk. 6.
Hvis et hovedbestyrelsesmedlem afgår i perioden, udpeger den pågældende funktionærforening/-klub en stedfortræder, jf. §§ 7 og 8. Øvrige erstattes ved valg blandt enkeltmedlemmerne via hjemmeside og/eller mails.

Stk. 7.
Hovedbestyrelsen er bemyndiget til, i begrænsede perioder, at nedsætte kontingentet for udvalgte grupper, i forbindelse med kampagner, medlemshvervning og lignende.

§ 10. Regnskab og revision

Stk. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2.
Sekretariatet fører safu’s regnskab under ansvar over for formanden og de valgte organer.

Stk. 3.
Sekretariatslederen foretager de daglige økonomiske dispositioner og fastsætter regler for regnskabsførelsen, jf. ekstern revisors anvisninger, fremgangsmåde ved ind- og udbetalinger samt anbringelse af safu’s beholdninger.

Elektroniske overførsler af safu’s midler skal godkendes af sekretariatslederen, formanden eller næstformanden alene.

Disponering over safu’s depoter kan foretages af formand, næstformand og sekretariatsleder, to i forening.

I andre forhold tegnes foreningen af formand eller sekretariatsleder alene.

Alle bilag attesteres løbende af sekretariatslederen.

Stk. 4.
Ved ethvert regnskabs afslutning opstilles resultatopgørelse og balance, der forelægges hovedbestyrelsen. Herefter overgives det til generalforsamlingen.

Stk. 5.
Det er generalforsamlingen, der endeligt godkender regnskabet.

§ 11 Tillidsrepræsentanter

Stk. 1.
På virksomheder, hvor medlemmer, som ikke er medlem af en funktionærforening/klub jf. § 3, ønsker det, kan der vælges en tillidsrepræsentant.

Stk. 2.
Regler for tillidsrepræsentantens arbejde fastsættes af hovedbestyrelsen.

§ 12 Klubber

Stk. 1.
På virksomheder/brancher, hvor medlemmer – som ikke er medlem af en funktionærforening/klub jf. § 3, ønsker det – kan der etableres en klub.

Stk. 2.
Foreninger/klubber, som betaler kontingent svarende til enkeltmedlemmer, har krav på økonomisk støtte til lokale aktiviteter. En sådan aftale indgås med hovedbestyrelsen på baggrund af et udarbejdet budget.

§ 13 Vedtægtsændringer

Stk. 1
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 2.
Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte delegerede stemmer er for ændringsforslaget.

§ 14 Opløsning

Stk. 1.
Opløsning af safu forudsætter vedtagelse herom ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor den ene skal være ordinær. Tidsrummet mellem de 2 generalforsamlinger skal være mindst 6 måneder.

Stk. 2.
Ved hver af de 2 generalforsamlinger skal mindst ¾ af de fremmødte repræsenterede stemmer stemme for nedlæggelsen.

Stk. 3.
Den sidste generalforsamling, som endelig vedtager opløsningen, træffer også bestemmelser om anvendelse af safu’s eventuelle formue.

Senest ændret på generalforsamlingen 21. maj 2019