FACM’s vedtægter

§ 1. NAVN

Stk. 1: Foreningens navn er:

Foreningen Af Certificerede Misbrugsbehandlere (FACM)

Stk. 2: Foreningen af Certificerede Misbrugsbehandlere er en landsdækkende forening, der organiserer certificerede behandlere og rådgivere indenfor misbrugs- og afhængighedsområdet.

Stk. 3: FACM’s hjemsted er København.

§ 2. FORMÅL

Stk. 1: FACM’s formål er at varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser. Herunder at bistå medlemmerne ved overenskomstforhandlinger/aftaleforhandlinger, repræsentere medlemmerne i råd, udvalg m.v..

Stk. 2: FACM er via medlemskab af safu medlem af FTF. FACM’s vedtægter skal være i overensstemmelse med disse foreningers vedtægter. Ved uoverensstemmelser er det safu / FTF’s vedtægter der er gældende.

§ 3. ORGANISATIONENS MEDLEMMER

Stk. 1: Som aktive medlemmer kan optages enhver, der har bestået en af FACM godkendt uddannelse.

Stk. 2: Studerende på en af de af FACM godkendte uddannelser kan optages som studentermedlemmer.

Stk. 3: En person, der i udlandet har bestået en eksamen, der kan sidestilles med de af FACM godkendte uddannelser, kan efter bestyrelsens beslutning optages som aktivt medlem.

Stk. 4: En person, der ikke har gennemført en af FACM godkendt uddannelse, kan optages som medlem efter bestyrelsens beslutning, når arbejds- og ansættelsesforhold begrunder dette.

Stk. 5: Beslutning om optagelse af grupper af misbrugsbehandlere træffes af generalforsamlingen. De optagne vil efterfølgende indgå i FACM som enkeltmedlemmer.

Stk. 6: Som passive medlemmer uden stemmeret optages ikke-arbejdssøgende og medlemmer med fast ophold i udlandet.

Stk. 7: Folkepensionister kan optages som seniormedlemmer med samme medlemsrettigheder som passive medlemmer.

Stk. 8: Der søges medlemskab ved personlig skriftlig indmeldelse. (tilføjes: via safu.)

§ 4. MEDLEMSPLIGTER

Stk. 1: Medlemmerne har pligt til at respektere og virke for FACM’s formål, samt at:

 • overholde FACM’s vedtægter og de i medfør heraf fastansatte bestemmelser
 • efterkomme de pålæg vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som FACM måtte give.

Stk. 2: Medlemmerne har pligt til at udøve deres erhverv i overensstemmelse med FACM’s etiske regler.

Stk 3: Tvister om etiske spørgsmål behandles og afgøres af bestyrelsen.

§ 5. MEDLEMSRETTIGHEDER

Stk. 1: Juridisk bistand vedrørende faglige spørgsmål kan ydes til aktive medlemmer, og hvis sagen er opstået efter medlemskabs opnåelse. Endvidere ydes studentermedlemmer samme bistand.

§ 6. VALGBARHED

Valgbar til tillidshverv er enhver, der mindst ½ år før valget har haft aktiv medlemsstatus i FACM. Studentermedlemmer medbringer anciennitet fra studentermedlemskab ved beregning af valgbarheden.

§ 7. EKSKLUSION

Stk. 1: FACM kan ekskludere et medlem, der handler i strid med § 4 eller i øvrigt modarbejder FACM’s formål.

Stk. 2: FACM’s bestyrelse kan indstille et medlem til eksklusion, når denne skønner, at et eller flere medlemmer groft har overtrådt FACM’s formål og/eller etiske regler.

Stk. 3: Afgørelse i henhold til § 7, stk. 1 og 2 træffes af bestyrelsen. Denne skal dog forinden sin afgørelse søge forhandling med den pågældende. Bestyrelsen skal give det pågældende medlem lejlighed til mundtligt eller skriftligt at fremføre sine synspunkter, inden eksklusion finder sted.

Stk. 4: Afgørelsen skal skriftligt begrundes. Sagen kan efterfølgende ankes til den førstkommende generalforsamling. Generalforsamlingen skal give vedkommende ret til skriftligt eller mundtligt at redegøre for sagen. Eksklusionen kan kun fastholdes, hvis generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer bekræfter bestyrelsens afgørelse.

§ 8. GENOPTAGELSE

Stk. 1: Et ekskluderet medlem, jfr. § 7, stk. 3, kan genoptages i FACM efter beslutning i bestyrelsen. Hvis beslutning om udelukkelse er truffet på en generalforsamling, er det denne, der træffer beslutning om genoptagelse i FACM. En genoptagelse via generalforsamlingen kræver at 2/3 af de afgivne stemmer er for genoptagelsen.

§ 9.  UDMELDELSE

Stk.1: Udmeldelse skal altid ske skriftligt og med mindst 1 måneds varsel. Udmeldelsesbestemmelserne følger safu’s vedtægter.

§ 10. ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Generalforsamlingen er FACM’s højeste myndighed.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år.

Stk. 3: Indkaldelse til ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden sker med mindst 4 ugers varsel med skriftlig meddelelse via brev eller FACM’s hjemmeside. Samtidig med indkaldelse kan f.eks. udsendes:

 1. Beretning for generalforsamlingsperioden
 2. Forslag til arbejdsprogram
 3. Bestyrelsens forslag, herunder evt. vedtægtsændringer
 4. Forslag til budget og medlemskontingent for kommende regnskabsår
 5. Præsentation af anmeldte kandidater til valg på generalforsamlingen

Stk. 4: Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være FACM’s sekretariat i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Stk. 5: Senest 8 dage før generalforsamlingen udsendes indkomne forslag samt evt. indkomne præsentationer af kandidater til valg på generalforsamlingen.

Stk. 6: Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent og referent
 • Valg af stemmetællere
 • Beretning
 • Indkomne forslag
 • Godkendelse af arbejdsplan
 • Valg af minimum 3 – 5 bestyrelsesmedlemmer (Ved fratræden i perioden supplerer bestyrelsen sig selv i perioden.)
 • Eventuelt

Stk. 7: Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan finde sted hvis mere end 3 medlemmer begærer det. Valg mellem personer skal altid ske skriftligt.

Stk. 8: Stemmeprocedure: En gyldig stemmeseddel skal indeholde samme antal krydser som antallet af poster, der skal besættes det pågældende år. Der sættes kun 1 (et) kryds for hver kandidat.

Stk. 9: Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 10: Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Stk. 11: Der skrives beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som efterfølgende sendes til medlemmerne eller oplyses på safus eller FACM’s hjemmeside.

§ 11. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsen beslutter dette eller når 1/6 af organisationens aktive medlemmer anmoder herom med angivelse af dagsorden.

Stk. 2: Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage efter beslutning eller anmodning herom. Indkaldelsen skal være skriftlig og indeholde forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter beslutning eller anmodning herom.

Stk. 3: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling – som følge af ordinær generalforsamling beslutning – skal ske med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Stk. 4: Kun aktive medlemmer har stemmeret på ekstraordinær generalforsamling. Alle medlemmer har taleret.

§ 12. BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen leder FACM i overensstemmelse med vedtægter og regler samt generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2: Bestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer.  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kun medlemmer der er i aktivt arbejde, eller studerende kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 3: Der afholdes mindst 2 bestyrelsesmøder pr. år.

Stk. 4: Alle medlemmer har ret til efter forudgående anmodning at overvære bestyrelsens møder i det omfang, pladsen tillader. Bestyrelsen kan beslutte, at enkelte dagsordenspunkter skal behandles for lukkede døre. Sager vedrørende enkeltpersoner behandles altid for lukkede døre.

Stk. 5: Bestyrelsen udpeger FACM’s repræsentanter i eksterne råd, nævn m.v.

§ 13. BESLUTNINGER

Stk. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsen er til stede.

Stk. 2: Der optages referat af bestyrelsens møder, som udsendes til bestyrelsens medlemmer i forbindelse med indkaldelse til næste bestyrelsesmøde.

Stk. 3: Bestyrelsen kan indkalde til medlemsmøde. Medlemsmøderne kan ikke træffe beslutninger, men kan alene være vejledende for bestyrelsen.

§ 14. UDVALG

Stk. 1: Bestyrelsen kan nedsætte stående og ad hoc udvalg til varetagelse af særlige opgaver.

§ 15. ORGANISATIONENS OPLØSNING

Stk. 1: Forslag om ophævelse af FACM eller sammenslutning med en anden organisation kan kun vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum, og når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen stemmeberettigede medlemmer har stemt herfor.

Stk. 2: Ved beslutning om ophævelse af FACM eller sammenslutning med en anden organisation træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelsen af FACM’s midler. Beslutningen om anvendelse træffes ved almindeligt flertal. Beslutningen kan først træffes, når der jf. Vedtægternes § 15, stk. 1, er grundlag herfor. Midler der kan henføres til samarbejdet med safu tilfalder safu.

Nærværende vedtægter er vedtaget på FACM’s stiftende generalforsamling den 25. september 2003.

Vedtægterne er revideret den 7. november 2006, og senest den 12. november 2009.