Indkaldelse til generalforsamling 2021 og dagsorden

Kære medlem! Mandag den 17. maj 2021 kl. 16.30 afholdes vores årlige generalforsamling i vores lokaler; Niels Hemmingsens Gade 20 B. 1. sal, 1153 København K.

Grundet Coronavirus vil der sandsynligvis være begrænsninger på antal tilstedeværende personer (nærmere antal kendes senere) ved afholdelse af generalforsamlingen. Det vil være nødvendigt at tilmelde sig årets generalforsamling på safu@safu.dk.
Øvrige tilmeldte udover det antal myndighederne/lokalet giver adgang til, vil kunne deltage via Teams.

Vel mødt!

Dagsorden til safu’s generalforsamling 17. maj 2021

o Valg af dirigent. Hovedbestyrelsen foreslår Torben Nylén.
o Valg af protokolfører samt eventuel stemmetæller. Hovedbestyrelsen foreslår Johnna Elmegård Brahe
o Formandens beretning
o Godkendelse af regnskab. Regnskabet 2020 lægges på hjemmesiden ultimo marts då.
o Fremlæggelse af arbejdsprogram for det kommende år – Arbejdsprogram 2021 22.docx
o Behandling af indkomne forslag. Udover de faste punkter, har hovedbestyrelsen ingen forslag/modtaget forslag.
o Godkendelse af budgetter, herunder fastlæggelse af kontingent. Hovedbestyrelsen foreslår at kontingent stiger med 4 kr. pr. måned til 179 kr. pr måned.
o Valg af hovedbestyrelse:
o Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt enkeltmedlemmerne. Helle Christensen og Lena Just Lund ønsker genvalg.
o Bekendtgørelse af bestyrelsesmedlemmer udpeget af kontingentbetalende foreninger.
Funktionærforeningen i Beierholm stiller med Tanja Leth Olesen, Personaleforeningen i DFDS stiller med Susanne Hansen, Personaleforeningen i Forsikringsforbundet stiller med
Gitte Andersen og PF-Personaleforeningen i KL stiller med Annika Rosendal.
o Bekendtgørelse af 1 bestyrelsesmedlem udpeget af repræsentantskabet. Turistførerforeningen stiller med Heidi Klintemøller Hansen
o Blandt ovennævnte vælger generalforsamlingen en formand i lige år for en toårig periode, samt en næstformand i ulige år ligeledes for en toårig periode. Tanja Leth Olesen ønsker genvalg.

o Valg af politisk sekretær. Henrik Frimand-Meier ønsker genvalg
o Valg af ekstern revisor. Hovedbestyrelsen foreslår genvalg Beierholm statsautoriseret Revisionspartnerselskab, ved Jan Nygaard.
o Eventuelt

Hvis ikke der indkommer forslag, der nødvendiggør særskilt behandling af årsregnskabet, godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, vil disse punkter på generalforsamlingen blive behandlet under ét.