Dagsorden 
 • Valg af dirigent.
 • Valg af protokolfører samt eventuel stemmetæller.
 • Formandens beretning.
 • Godkendelse af regnskab.
 • Fremlæggelse af arbejdsprogram for det kommende år
 • Behandling af indkomne forslag. Udover de faste punkter, har hovedbestyrelsen ingen forslag/modtaget forslag.
 • Godkendelse af budgetter, herunder fastlæggelse af kontingent. Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent.
 • Valg af hovedbestyrelse:
  • Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer valgt af og blandt enkeltmedlemmerne.
  • Bekendtgørelse af bestyrelsesmedlemmer udpeget af kontingentbetalende foreninger.
  • Bekendtgørelse af 1 bestyrelsesmedlem udpeget af repræsentantskabet
  • Blandt ovennævnte vælger generalforsamlingen en formand i lige år for en toårig periode, samt en næstformand i ulige år ligeledes for en toårig periode.
 • Valg af politisk sekretær.
 • Valg af ekstern revisor.
 • Eventuelt
Hvis ikke der indkommer forslag der nødvendiggør særskilt behandling af årsregnskabet, godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent, vil disse punkter på generalforsamlingen blive behandlet under ét.